episcopul-melchisedec-stefanescu

Venerabilul episcop Melchisedec al Romanului a fost unul din cei mai luminați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din a două jumătate a secolului XIX.

Fiind unul din cei mai învățați ierarhi ai timpului sau și un profund teolog, episcopul Melchisedec a avut un rol duhovnicesc important în viață Bisericii românești. Astfel, el a contribuit mult la unirea celor două biserici locale din Moldova și Țara Românească, ajungând că în anul 1865 să se întrunească la București, pentru prima dată, un Sinod general al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, a contribuit personal la întocmirea unor regulamente pentru disciplină monahala și bisericească, pentru învățământul teologic, pentru alegerea arhiereilor, pentru revizuirea și editarea cărților bisericești, că și pentru apărarea credinței ortodoxe pe pământul țării noastre, singură și adevărată credința apostolică.

FUNDAŢIA care îi poartă numele s-a înfiinţat în anul 1892, conform dorinţei testamentare a lui Melchisedec Ştefănescu (testament redactat cu trei ani înainte de moartea sa) şi în urma donării unui teren de 28.070 mp.

În anul 2009, la iniţiativa Înaltpresfințitul Ioachim şi prin coordonarea în calitate de manager de proiect a Pr Ioan Gherasimescu, s-au întocmit două proiecte cu finanţare europeană, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamţ, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 3.2, de reparare, reabilitare şi dotare a celor trei clădiri monumente istorice, din proprietatea fundaţiei, în care funcţionează astăzi un Centru de zi pentru copii din familii în dificultate „Episcop Melchisedec” şi un Centru social multifuncţional „Episcop Melchisedec”. S-au semnat contractele în luna septembrie 2010, iar lucrările de reparaţii, consolidări şi dotări au început în data de 22 nov. 2010 finalizându-se la data de 1 mai 2012.

 

Statut:

DISPOZIŢII GENERALE

În baza Statutului autentificat sub nr. 6.346 din 5 august 1994, de Notariatul de Stat Roman şi a Sentinţei civile nr. 18/P.J./1994, a Judecătoriei Roman, jud. Neamţ, s-a reînfiinţat Fundaţia „Episcop Melchisedec”, cu sediul în Roman, Str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 3, jud. Neamţ.

Fundaţia „Episcop Melchisedec” este continuatoarea de drept a „Fondaţiunii Melchisedec”, înfiinţată în anul 1892, şi este depozitara dispoziţiilor testamentare a fondatorului ei.

Fundaţia „Episcop Melchisedec”- este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având caracter social-filantropic, cultural, civic şi nepartinic.

Sediul este în Municipiul Roman, Str. Alexandru cel Bun, nr. 5, jud. Neamţ.

Fundaţia „Episcop Melchisedec”– are scopul/misiunea de a combate marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa, de a încuraja dezvoltarea persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi angajament social; de a lupta împotriva disparităţilor sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii; de a apăra drepturile omului şi valorile democratice, în spiritul dialogului şi parteneriatului.

Plecând de la imperativul creştin al iubirii faţă de semeni, Fundaţia îşi propune să concretizeze cât mai mult din idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii de iubire. Principiile care ghidează activitatea sunt: respectul pentru viaţă şi pentru persoana umană, nediscriminarea, transparenţa şi dezvoltarea durabilă. Misiunea este îndeplinită prin programe sociale, medicale, comunitare, educative, culturale, ecologice şi de voluntariat.

Domenii de activitate:
1. Asistenţă socială şi social – medicală;
2. Asistenţă şi dezvoltare comunitară;
3. Asistenţă medicală;
4. Educaţie şi cercetare interdisciplinară;
5. Cultură;
6. Dezvoltare organizaţională;
7. Tineret;
8. Mediu.

Obiective:
 În domeniul asistenţei sociale şi social-medicale Fundaţia „Episcop Melchisedec”- are următoarele obiective:
a) Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social-medicale, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane cu dependenţă de droguri, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane traficate, persoane şi grupuri defavorizate şi / sau marginalizate;
b) Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social- medicale, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: persoane cu deficienţe / dizabilităţi (fizice şi locomotorii, de auz şi vorbire, vedere, mentale etc);
c) Furnizare de servicii de cantină socială;
d) Centre de zi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane toxico-dependente şi alte persoane în situaţii de dificultate;
e) Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane şi grupuri defavorizate şi / sau care se confruntă cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală;
f) Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane cu deficienţe (fizice şi locomotorii, de auz, vorbire şi vedere, mentale etc);
g) Prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului şi prevenirea abandonului şcolar;
h) Activităţi şi servicii de îngrijire la domiciliu, inclusiv îngrijiri paleative, pentru vârstnici şi alte categorii sociale.
i) Atragerea de fonduri nerambursabile pentru creşterea calităţii nivelului de trai, în special pentru acele familii ce provin din medii defavorizate şi dezvoltarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă în vederea ajutorării grupurilor dezavantajate: copii, tineri, femei, bătrâni, etc.;
j) Dezvoltarea unor programe de socializare a bătrânilor rămaşi singuri, de petrecere a timpului liber pentru persoanele ce provin din medii defavorizate;
k) Asistenţă socială şi consiliere pentru persoanele aflate în situaţii de risc social, adăpost şi găzduire temporară.

În domeniul asistenţei şi dezvoltării comunitare obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Apărarea drepturilor omului, realizarea egalităţii de şanse şi lupta împotriva corupţiei;
b) Eliminarea disparităţilor, prin programe de asistenţă şi dezvoltare a regiunilor rurale şi urbane care utilizează patrimoniul istoric etnografic şi cultural precum şi a potenţialului turistic;
c) Programe de asistenţă şi dezvoltare cu caracter interetnic;
d) Asistenţă şi dezvoltarea comunităţilor rurale şi urbane, prin programe de dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor cu caracter social, medical şi social-medical;
e) Asistenţa şi dezvoltarea comunităţilor de frontieră prin programe de informare, pregătire de voluntari, schimb de bune practici cu privire la prevenirea traficului de fiinţe umane;
f) Asistenţă în dezvoltarea comunităţilor rurale, urbane sau mulţi – etnice prin intensificarea cooperării intracomunitare, programe de pregătire a voluntarilor, schimb de bune practici şi dezvoltare organizaţională;
g) Regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate, prin dezvoltarea unor programe de instruire vocaţională şi reinstruire, recrutare şi pregătire de voluntari şi dezvoltare organizaţională;
h) Asistenţă umanitară şi servicii de prim ajutor pentru zonele rurale şi urbane aflate în dificultate;
i) Programe de asistenţă şi dezvoltare durabilă în domeniile de activitate ale fundaţiei (asistenţă socială, medicală şi social-medicală, dezvoltare organizaţională, educaţie, cultură, cercetare interdisciplinară, mediu);
j) Realizarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru grupurile defavorizate cu acces la servicii educaţionale, sociale, de sănătate, de formare profesională, ocupare şi incluziune socială pe piaţa muncii;
k) Asistență socială pentru persoane dezavantajate, prin pregătirea şi distribuirea hranei.

În domeniul asistenţei medicale Fundaţia „Episcop Melchisedec” – are următoarele obiective:
a) Protecţia sănătăţii umane şi realizarea de servicii medicale primare, specializate şi de urgenţă, de programe medicale şi educaţionale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii (inclusiv a sănătăţii reproducerii), pentru toate categoriile sociale, cu prioritate pentru persoanele şi grupurile afectate de sărăcie şi excluziune socială;
b) Servicii de recuperare psihosomatică pentru persoanele cu dizabilităţi;
c) Asistenţă medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi;
d) Servicii de asistenţă socio-medicală (stomatologie) pentru persoane cu dificultăţi material-economice;

În domeniul educaţiei şi cercetării interdisciplinare obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Activitate curriculară de învăţământ la nivel preşcolar (Grădiniţă de copii);
b) Activităţi curriculare şi extracurriculare de învăţământ la nivel postliceal (Şcoală postliceală pentru pedagogi de recuperare);
c) Formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate şi / sau care se confruntă cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală;
d) Programe de instruire vocaţională şi reinstruire;
e) Programe de educaţie şi training în domeniile de activitate ale fundaţiei (asistenţă socială, medicală şi social-medicală, asistenţă şi dezvoltare comunitară, dezvoltare organizaţională, cultură, mediu);
f) Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie civică destinate cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale şi urbane slab-dezvoltate pentru prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului, prevenirea abandonului şcolar, promovarea drepturilor omului, a egalităţii de şanse şi a nediscriminării;
g) Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie pentru sănătate destinate cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale şi urbane slab-dezvoltate, prevenirea abandonului matern, a sarcinilor nedorite, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a consumului de droguri.
h) Programe de promovarea dialogului între teologie şi ştiinţă la nivelul instituţiilor de învăţământ şi de cercetare;
i) Programe de cercetare în domeniul dialogului interdisciplinar teologie-ştiinţă;
j) Campanii publice de promovare a dialogului interdisciplinar. Editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV;
k) Dezvoltarea unor programe de asistenţă socială cu caracter preventiv care vizează abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, violenţa în familie, abuzul şi neglijarea copilului şi alte plăgi ale societăţii contemporane;
l) Sprijinirea copiilor care provin din familii cu dificultăţi material-economice şi sociale în vederea prevenirii abandonului şcolar, oferindu-le ajutor pentru efectuarea temelor şi o masă caldă la prânz.

În domeniul culturii, obiectivele Fundaţiei„Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane (editarea şi tipărirea de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV);
b) Programe şi proiecte cu finanţare nerambursabilă de cercetare, asistenţă şi servicii în restaurarea, amenajarea sau conservarea obiectelor, obiectivelor sau zonelor importante, aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual sau etnografic;
c) Programe de cercetare şi educaţie în domeniul dialogului intercultural;
d) Valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual prin programe şi servicii de turism cultural;
e) Promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;
f) Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europenă;
g) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale specifice cu prilejul sărbătoririi diferitelor evenimente ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”;
h) Organizarea şi realizarea de activităţi culturale în parteneriat cu diferite organizaţii la nivel naţional şi internaţional;
i) Participarea la conferinţe, seminarii realizate pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional, care au ca scop implicarea Fundaţiei în creşterea calităţii actului cultural şi educaţional;

În domeniul dezvoltării organizaţionale, obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Consultanţă şi training pentru organizaţii în managementul, schimbarea şi cultura organizaţională, fundraising şi management de proiect;
b) Consultanţă şi training pentru organizaţii în recrutare de personal, pregătirea voluntarilor şi dezvoltarea resurselor umane;
c) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de bune practici organizaţionale;
d) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de finanţare europene şi aquis-ului comunitar.

În domeniul tineret obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Tabere, programe şi proiecte cu finanţare nerambursabilă de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltarea personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;
b) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de experienţă;
c) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi programele de tineret europene şi aquis-ului comunitar;
d) Promovarea şi dezvoltarea turismului ecumenic prin implementarea de proiecte/programe în domeniu;
e) Realizarea de parteneriate cu ONG-uri şi persoane fizice şi juridice acreditate pentru a implementa activităţi comune sau pentru a disemina activităţile din cadrul Fundaţiei către alte instituţii din ţară şi străinătate;
f) Susţinerea financiară a unor proiecte educaţionale şi realizarea prin Fundaţie a unor proiecte cu finanţare nerambursabilă care să contribuie la creşterea calităţii actului cultural şi educaţional;
g)Organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru copii/tinerii ce provin din medii defavorizate şi/sau cei cu merite deosebite obţinute în competiţii şi concursuri şcolare;
h) Realizarea şi implementarea de proiecte care contribuie la formare de noi competenţe la tineri şi şomeri, facilitând astfel integrarea pe piaţa muncii a acestora.

În domeniul mediului, obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec”- sunt:
a) Realizarea de programe şi proiecte cu finanţare nerambursabilă şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
b) Promovarea şi implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.

Toate domeniile de activitate şi obiectivele au aceeaşi importanţă.

Beneficiarii serviciilor oferite de Fundaţia „Episcop Melchisedec”- vor fi trataţi fără discriminare de gen, apartenenţă religioasă, etnie, orientare sexuală, vârstă şi nivel de pregătire.

Funcţia de Preşedinte al Fundaţiei „Episcop Melchisedec” va fi îndeplinită de Chiriarhul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Funcţia de vicepreşedinte al Fundaţiei „Episcop Melchisedec” va fi îndeplinită de vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Consilierii şi inspectorii Centrului eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului fac parte din Consiliul Director.
Domeniile de activitate, conform obiectivlor definite prin art. 14, sunt coordonate de către consilierii şi inspectorii Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, potrivit atribuţiilor din fişa postului stabilite de Preşedinte.

Membru al Fundaţiei poate deveni orice persoană fizică sau juridică, de bună credinţă din ţară sau străinătate, care îşi exprimă această intenţie, care are acordul Consiliului Director şi care contribuie în mod esenţial la finanţarea activităţii şi la îndeplinirea obiectivelor Fundaţiei.
Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Fundaţiei.

În cazul dizolvării şi lichidării Fundaţiei, bunurile acesteia vor trece în patrimoniul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.