Fideli Testamentului lăsat de Episcopul Melchisedec Ştefănescu, membrii fundaţiei au înfiinţat în 2012 Grădiniţa „Episcop Melchisedec”, unitate şcolară care şi-a cîştigat un binemeritat renume în comunitate prin calitatea serviciilor educaţionale oferite. Încurajată de acest succes, conducerea Fundaţiei Episcop Melchisedec Ştefănescu a inţiat şi parcurs demersurile legislative în vigoare, pentru înfiinţarea unei şcoli primare patronată de acelaşi presonalitate erudită – Episcopul Melchisedec Ştefănescu.

 

Şcoala Primară Muşatinii – este noua unitate de învăţământ patronată de Fundaţia „EPISCOP MELCHISEDEC” autorizată prin – Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 16 din 10.09.2019 și inclusă de Inspectoraul Şcolar Neamţ în reţeua școlară a municipiului Roman.

 

      Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar - clasa pregătitoare și clasele I-IV și este completat de ore desfășurate în școală pentru efectuarea temelor sau activităţi extrașcolare dedicate dezvoltării abilităţilor și  talentelor native.

 

Valorile Școlii Primare „MUŞATINII” insuflate elevilor sunt: Încrederea, Curiozitatea, Creativitatea, Ascultarea, Gândirea critică, Responsabilitatea, Cultivarea talentului, Creşterea stimei de sine, Diversitatea, Spiritul de învingător și cel de lider.

 

Credinţa educaţională a colectivului didactic: Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat! Formarea şi educarea personalităţii, caracterului şi minţii lui este raţiunea existenţei noastre! şi  deviza şcolii: “Pas cu pas alături de tine !

dau încredere părinţilor în faptul că, micii școlari vor dobândi o educaţie de calitate și o dezvoltare complexă a personalităţii lor.

 

Şcoala are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie sau apartenenţă la un grup social dezavantajat economic / social. Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, atenţie şi îndrumare psihopedagogică de cea mai înaltă calitate acordate copiilor, un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională, se asigură atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de conducerea şcolii în Proiectul de Dezvoltare Instiuţională.

 

Programul zilnic oferit elevilor:

 • 00 -12.00 activităţi instructiv-educative ,
 • 00-13.30 servirea mesei, activităţi recreative, odihnă,
 • 30-17.00 activităţi opţionale şi After school.

 

VIZIUNEA

 

Viziunea fondatorilor şi colectivului şcolii este ca Școala Primară „MUŞATINII” să garanteze o educaţie diversificată şi diferenţiată, adaptată cerinţelor actualei societăţi caracterizată de permanentă schimbare, valori şi principii morale, ştiintifice şi democratice, care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor elevilor săi şi menite să asigure dezvoltarea individuală a fiecărui copil, integrarea lui personală şi profesională, cu şanse egale de reuşită în societatea secolului XXI.

 

MISIUNEA

 

Misiunea Școlii Primare „MUŞATINII” este promovarea unui învățământ modern și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, dobândirea unui soclu solid de cunoştinte şi competenţe, cultivarea valorilor morale şi civice, într-un mediu educațional competitiv care valorifică potențialul individual al copiilor, în scopul dezvoltării lor plenare, din perspectiva pregătirii pentru un parcurs şcolar de succes, pentru viață şi adaptarea rapidă și eficientă în comunitate şi la solicitările societăţii „de mâine”.

 

ŞCOALA Primară „MUŞATINII” ofera micilor şcolari condiţii optime!

 

Resurse materiale

 • sali de clasă cu spaţiu generos (conform normativelor impuse prin legislaţia în vigoare) dotate cu:
 • mobilier specific,
 • materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv,
 • echipamente TIC noi, Tabla interactiva Mimio Teach care asigură condiţii de desfăşurare a activităţilor educativ-formative la standarde europene,
 • sală dotată pentru servirea mesei,
 • spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
 • spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,
 • teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi autdoor,
 • spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,
 • cabinet medical ,
 • cabinet de consiliere psihologică  –  logopedie
Sala de clasa Scoala Primara Musatinii

Cadrele didactice ale noii unităţii de învăţământ au o relevantă experienţă de predare în învăţământul primar, gradul didactic I, cursuri de formare în metodica noilor educaţii, competenţe pedagogice şi reputaţie profesională recunoscută la nivelul comunităţii.

Programul activităţilor formative şi instructiv-educative este centrat pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe prin abordări inovatoare, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant. Părinții și copiii pot alege împreună dintre cele mai diverse activități opționale: studierea limbilor străine, engleză şi/sau franceză, dans artistic, activități de grup sau individuale care să dezvolte copiilor abilităţi de viaţă esenţiale precum auto-conștientizarea și empatia, gestionarea stresului și a emoțiilor, iniţiative creative, luarea deciziilor.