• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com

1. Doneaza în cont
Depune?i orice sum? dori?i în contul Funda?iei „Episcop Melchisedec”. Ve?i primi o chitan?? doveditoare pentru dona?ia dumneavoastr?. Contul nostru este:

RO 57 RNCB 0198.0033.2395.0001– pentru donatii in RON

2. 2 % conteaz?!

Dup? un an de munc? în care a?i primit salariul pentru activitatea depus?, ?i din care
v-a fost oprit impozit, pute?i dispune ca 2% din acest impozit s? fie direc?ionat c?tre institu?ia noastr? filantropic?.

Iat? mai jos care sunt pa?ii.
Complet?i formularul:
Completa?i?i semna?i DECLARATIA 230 dac?în anul fiscal precedent a?i ob?inut venituri ca salariat.

Nota bene: rubrica Suma se completeaz? op?ional ?i poate fi calculat? de c?tre organul fiscal.
Depune?i formularul:
Pute?i depune formularul la administra?ia financiar? de domiciliu, direct sau prin po?t? cu confirmare de primire, pân? la noul termen prev?zut legal.

Convinge?i cât mai mul?i oameni din jurul dumneavoastr? – familie, prieteni ?i colegi, s? semneze formularul 2% pentru Funda?ia „Episcop Melchisedec”.

Contacta?i-ne oricând ave?i nevoie de o informa?ie.

Mul?umim!

3. 20 % din impozitul pe profit

C? ?i companie, pute?i decide c? pân? la 20% din impozitul pe profit s? fie alocat pentru o cauz? în care crede?i. Semna?i un contract de sponsorizare ?i sum? respectiv? va fi edusa din impoztiul datorat statului.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, cheltuielile de sponsorizare pot fi sc?zute din impozitul pe profit datorat dac? sunt îndeplinite cumulativ urm?toarele condi?ii: nu dep??esc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat ?i sunt în limit? a 3 la mie din cifr? de afaceri, iar pl??ile trebuie f?cute pân? la 31 decembrie.
Desc?rca?i aici contractul de sponsorizare.

Mul?umim!
4. Sus?ine un copil
Costul lunar pentru sus?inerea unui copil în Centrul de zi pentru copii este de250 lei. Acest cost cuprinde o mas? cald? pe zi, diferite rechizite pentru ?coal?.
5. Dona?ii în natur?
Fie c? sunte?i o companie sau o persoana privat?, pute?i dona produse pentru copiii, b?trânii?i familiile pe care le sprijinim.
Astfel pute?i dona: juc?rii, jocuri, c?r?i, rechizite, haine, alimente, etc.
6. Fii voluntar!
Te-ai gândit vreodat? c? este vremea s? oferi din timpul t?u ?i s? devii voluntar pentru o asocia?ie sau funda?iecaritabil?? Ofer? din timpul, cuno?tin?ele, abilit??ile, talentul ?i entuziasmul t?u pentru a ajuta o persoan?! Funda?ia „Episcop Melchisedec” încurajeaz? implicarea unui num?r cât mai mare de voluntari în proiectele derulate.
Voluntariatul reprezint? activit??ile de interes public desf??urate din propria ini?iativ? de orice persoan? în folosul altora, f?r? a fi remunerat.