• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com

Grădiniţa Episcop Melchisedec

Grădiniţa „Episcop Melchisedec” Roman, a luat fiinţă pentru a răspunde nevoii de educaţie a copiilor ce provin din medii defavorizate social. Însă cu timpul Grădiniţa „Episcop Melchisedec” prin toate resursele pe care le pune la dispoziţie vine în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor, precum şi în crearea unui mediu şcolar în care toţi copii să se simtă confortabil şi bineveniţi, iar părinţii şi membrii comunităţii să fie stimulaţi în participarea la activităţile grădiniţei.

Prin toate activităţile specifice vârstei preşcolarului, grădiniţa răspunde noilor cerinţe ale societăţii româneşti, de formare şi educare a copiilor atât în contextul politicilor educaţionale din România cât şi prin corelarea acestora cu politicile europene şi cu standardele de calitate care se impun acestui sector educaţional.

Ca instituţie ne propunem să răspundem indicatorilor de calitate specifici sistemului de pregătire al preşcolarului şi în acelaşi timp vom răspunde şi nevoilor de formare/ informare/ consiliere a părinţilor a căror copii frecventează grădiniţa. Ne propunem în paralel să răspundem şi nevoii de formare a părinţilor pentru a sprijini continuarea educaţiei copiilor preşcolari în familie, ştiut fiind faptul că de multe ori părinţii nu pot sa identifice nevoia de formare a copilului în contextul grupului sau al activităţilor comune.

 

VIZIUNEA ASUPRA ORGANIZAŢIEI

Grădiniţa particulară „Episcop Mechisedec”, în acţiunea sa educativă urmăreşte constituirea premiselor pentru formarea unor copii bine pregătiţi care să se integreze cu uşurinţă în activitatea şcolară şi care să răspundă atitudinilor şi valorilor morale şi etice fundamentale prin desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate în conformitate cu standardele de la nivel naţional şi european.

 

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI

Grădiniţa „Episcop Melchisedec” este o grădiniţa particulară aflată sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care dezvoltă un program de învăţământ de excelenţă pentru grupele de preşcolari: mică, mijlocie şi mare, cu metode interactive moderne, promovând un învăţământ deschis şi flexibil capabil să asigure:

– accesul egal pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă;

– un cadru coerent şi flexibil, adecvat, transparent pentru toţi preşcolarii din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare;

– colaborarea cu familia şi comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a preşcolarilor şi asigurarea nevoilor educaţionale ale societăţii.

 

VALORI CHEIE:

– Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

– Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

– Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor.

–        Respectul – a arăta consideraţie faţă de copii, faţă de adulţi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

– Discernământ în gândirea critică şi creativă, deschiderea către cunoaştere.

Servicii oferite

Unitatea oferă o educaţie specifică grupei de vârstă căreia i se adresează în conformitate cu legislaţia în vigoare, programei preşcolare, planurilor de învăţământ aprobate de M.E.C.T.S. şi particularităţilor individuale ale copiilor .

Resurse materiale

Grădiniţa funcţionează în patru grupe a câte 16 copii/grupă, cu program prelungit, fiecare grupă în propria sală de clasă cu dotările aferente;

Dotarea cu mobilier este raportată la numărul de copii şi vârsta acestora, respectă normele de igienă şcolară, spaţiul şcolar fiind adaptat pentru asigurarea condiţiilor de iluminat, încălzire şi canalizare;

Spaţiile aferente desfăşurării activităţilor conexe: bucătăria complet echipată, sală de mese pentru fiecare grupă, dormitoare pentru fiecare grupă, o sală de documentare informare (bibliotecă plus calculatoare), un cabinet medical si o sălă de spectacole;

Spaţiul verde din curte şi amenajările făcute permit desfăşurarea unor activităţi în aer liber.

Resurse curriculare

Grădiniţa respectă planul de învăţământ şi Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C.T.S. Cadrele didactice au la dispoziţie o gamă largă de auxiliare curriculare şi tehnologie informatică ceea ce permite proiectarea didactică în conformitate cu prevederile legale. Completarea documentelor de planificare şi de management se face conform metodologiei MECTS.