• Str. Alexandru cel Bun, Nr. 4, Roman, Neamt
  • 0728 880 510
  • fundatiamelchisedec@gmail.com

Grădiniţa Episcop Melchisedec

Grădiniţa cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec”

Grădiniţa „Episcop Melchisedec” Roman, a luat fiinţă pentru a răspunde nevoii de educaţie a copiilor ce provin din medii defavorizate social. Ulterior Grădiniţa „Episcop Melchisedec” dispunând de resurse și condiţii educaţionale de calitate, a răspuns solicitării multor familii din comunitate și a venit în întâmpinarea nevoilor de învăţare a copiilor acestora, prin oferirea unui mediu şcolar care să garanteze o educaţie diversificată şi diferenţiată, adaptată cerinţelor actualei societăţii caracterizată de permanentă schimbare, valori şi principii morale, ştiintifice şi democratice, educaţie menită să asigure dezvoltarea individuală a fiecărui copil.

Prin programul activităţilor specifice vârstei preşcolarului, grădiniţa răspunde noilor cerinţe ale societăţii româneşti, de formare şi educare a copiilor, atât în contextul politicilor educaţionale din România cât şi prin corelarea acestora cu politicile europene şi cu standardele de calitate care se impun unităţilor școlare.

Ca instituţie de educaţie, grădiniţa și-a propus să răspundă indicatorilor de calitate specifici sistemului de pregătire al preşcolarului şi în acelaşi timp nevoilor de formare/ informare/ consiliere a părinţilor a căror copii frecventează grădiniţa. Colectivul didactic al grădiniţei a răspuns acestei nevoi de formare a părinţilor, știut fiind faptul că, în actualul context socio-economic, părinţii întâmpină dificultăţi în a identifica cele mai eficiente strategii pentru sprijinirea educaţiei copiilor preşcolari în cadrul grupei, activităţilor extrașcolare și alegerea ulteriorului parcurs școlar a copilului.

VIZIUNEA
Grădiniţa particulară „Episcop Mechisedec”, în acţiunea sa educativă urmăreşte constituirea premiselor pentru formarea unor copii bine pregătiţi care să se integreze cu uşurinţă în activitatea şcolară şi care să răspundă atitudinilor şi valorilor morale şi etice fundamentale prin desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate în conformitate cu standardele de la nivel naţional şi european.

MISIUNEA
Grădiniţa „Episcop Melchisedec” este o grădiniţa particulară aflată sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care dezvoltă un program de învăţământ de excelenţă pentru grupele de preşcolari: mică, mijlocie şi mare, cu metode interactive moderne, promovând un învăţământ deschis şi flexibil capabil să asigure:
– accesul egal pentru toţi copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă;
– un cadru coerent şi flexibil, adecvat, transparent pentru toţi preşcolarii din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare;
– colaborarea cu familia şi comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a preşcolarilor şi asigurarea nevoilor educaţionale ale societăţii.

VALORI CHEIE:
– Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
– Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
– Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor.
– Respectul – a arăta consideraţie faţă de copii, faţă de adulţi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
– Discernământ în gândirea critică şi creativă, deschiderea către cunoaştere.

Servicii educaţionale oferite – educaţie specifică grupei de vârstă căreia i se adresează în conformitate cu legislaţia în vigoare, programei preşcolare, planurilor de învăţământ aprobate de M.E.C.T.S. şi particularităţilor individuale ale copiilor .
Resurse materiale
Grădiniţa funcţionează în patru grupe de copii cu program prelungit, fiecare grupă în propria sală de clasă. Dotarea cu mobilier este raportată la numărul de copii şi vârsta acestora, respectă normele de igienă şcolară, spaţiul şcolar fiind adaptat pentru asigurarea condiţiilor de iluminat, încălzire şi canalizare.

Spaţiile aferente desfăşurării activităţilor conexe: bucătăria complet echipată, sală de mese pentru fiecare grupă, dormitoare pentru fiecare grupă, o sală de documentare informare (bibliotecă plus calculatoare), un cabinet medical si o sălă de spectacole. Spaţiul verde din curte şi amenajările făcute permit desfăşurarea unor activităţi în aer liber.

Resurse curriculare
Grădiniţa respectă planul de învăţământ şi Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C.T.S. Cadrele didactice au la dispoziţie o gamă largă de auxiliare curriculare şi tehnologie informatică ceea ce permite proiectarea didactică în conformitate cu prevederile sistemului de educatie naţional.