Centru de zi pentru copii

Serviciul social – Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc „Episcop Melchisedec” este acreditat prin Certificatul de acreditare nr. 001358, seria AF, eliberat  în 25.06.2014 și are licență de funcționare valabilă pentrru 5 ani de zile. Centrul de zi al Fundaţiei „Episcop Melchisedec” are ca principal scop oferirea copiilor și tinerilor, proviniţi din familii defavorizate, un complex de programe educaţionale și recreative, în care să se împletească armonios activităţile intelectual-formative şi practice cu formarea caracterului, asimilarea valorilor moral-sociale și creştin-ortodoxe, programe de susţinere psihologică,  sociopedagogică și asistenţă medicală.

Beneficiarii programelor Centrului de zi sunt copii și tineri a căror familii au venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, spațiul de locuit și condițiile de igienă sunt necorespunzătoare, membrii în incapacitate de muncă boli, familii monoparentale sau cu copii mulți, centre de instituționalizare.

Obiectivul general al programelor centrului este acela acorda suport activ și a ajuta copii și tinerii să își identifice resursele personale de creștere a motivaţiei a învăţa, pentru frecventarea școlii și finalizarea școlarităţii, respectului pentru valori morale sănătoase, deschidere spre opotunităţile ofertele contextului socio-economic, așa să devină adulți responsabili pentru propria dezvoltare profesională, socială și viata personală. Acestui obiectiv i se adaugă un set de obiective specifice care derivă din cel general:

 1. susţinerea pentru recuperarea materiei, în urma numeroaselor absenţe sau abandonului școlar,
 2. consilirea pentru readaptarea cu succes la viaţa colectivele școlare,
 3. dobândirea unui cod de valori – solidaritate, respect, iubire față de aproape, voluntariat, etc.,
 4. stimularea comunicării /relaţionări prin implicarea în activităţile recreative,
 5. dezvoltarea capacităţii de socializare,
 6. formarea şi dezvoltarea autonomiei personale,
 7. deprinderea de abilități manuale folosindu-se de munca ca instrument de intervenție pentru o acțiune de valoare socială;
 8. ameliorarea / îmbunătățirea relațiilor din familie (când este cazul) și colegiale, personale;
 9. prevenirea instituționalizării copiilor sau tinerilor,
 10. integrarea într-un loc de muncă și viața socială, etc.

Centru de zi „Episcop Melchisedec” are misiunea de a oferi sprijin şi suport pentru copii și tinerii aflați în situație dificultate în scopul îmbunătățirii calității vieții lor și a famililor lor, prevenirii abandonului şcolar, evitarea separării de familia naturală, prin oferirea unei mese calde zilnice și asigurarea pe timpul zilei a unui program de activităţi de sprijin în rezolvarea sarcinilor şcolare, recreere și socializare, consiliere, dezvoltarea unor deprinderi de viaţă. Misiunea Centrului de zi „Episcop Melchisedec” vizează în egală masură și activităţi de sprijin și consiliere pentru părinții si/sau reprezentanții legali ai copiilor pentru prevenirea instituționalizării copiilor sau tinerilor.

Programele Centrului de zi „Episcop Melchisedec” se oferă copiilor și tineriilor beneficiari, servicii complexe care să-i ajute ca odată ce vor împlinit 18 ani, să poată face cele mai corecte alegeri în ceea ce privește propria viață. Valorizând modelul familiei bazate pe respect, dragoste, înțelegere și susținere, în activităţile de consiliere și relaționare, educatorul, asistentul social și psihologul centrului  valorizează normele etice și morale privind celula societății – familia. În cadrul acestor activități de o atenţie deosebită se acordă copiilor și/sau tineriilor instituionalizaţi cei care nu au crescut alături de familia biologică.

Pentru reintegrarea tinerilor beneficiari ai Centrului de zi „Episcop Melchisedec”  în societate, programul activităţilor anuale vizează:

 1. insuflarea calităților morale și etice,
 2. organizarea de jocuri cu scop educativ care să îi ajute să-și însușească valori și sentimemntul responsabilității;
 3. organizarea de activități sportive pentru cultivarea spiritului de echipa și a fire play-lui,
 4. motivare pentru progres școlar și învățarea unei meserii, prin demonstrarea beneficiilor finalizării studiilor școlare cu certificat de absolvire,
 5. educația pentru muncă prin înțelegerea noțiunilor și regulelelor privind disciplina muncii.

Educatorul și asistentul social  efectuează vizite periodice la instituțiile de învățământ în care sunt școlarizaţi copii și tinerii beneficiari ai Centrului de zi „Episcop Melchisedec”. În organizarea și defășurarea activităților educative, recreative și sociale, alături de educator, asistent social și psiholog participă și voluntarii fundației.

Beneficiarii centrului în ultimii ani au fost între 50 și 60 de elevi cu vârste între 7 -18 ani, proveniți din familii defavorizate din punct de vedere social.  Timp de 5 zile pe săptămâna între orele 12:00-17:00 programul Centrului de zi include:

 1. prânz și o gustare gratuite în fiecare zi de program;
 2. programe educative speciale (muzică, desen, lucru manual, dans, activități sportive, etc.);
 3. asistență medicală (de urgență, evaluare medicală periodică, asistență stomatologică, medicamente, trimiteri la medic de specialitate).
 4. evaluare psihologică, consiliere școlară, socială și profesională;
 5. pregătirea lecţiilor de a doua zi pentru dezvoltarea deprinderilor de studiu independent și responsabilizarea față de munca ce-i revine ca şcolar,
 6. servicii educaţionale specializate informale și nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;

Ieșirea din programul Centrului de zi, coincide cu finalizarea contractului și se realizează când tânărul împlinește vârsta de 18 ani. În mod excepţional un copil sau tânarul poate fi exclus din program și înaintea vârstei de 18 ani, dacă comportamentul său este total neadecvat  sau în alte cazuri speciale.